Nyheder

Indtil for nylig skulle virksomheder og rådgivere anvende blanket 31.009 ved rettelser til momsangivelsen. Dette er dog fortid, idet SKAT har åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv og dermed gjort det lettere at rette fejl i en momsangivelse.

Folketinget har vedtaget en større ændring af årsregnskabsloven, hvilket betyder, at virksomhedernes administrative byrder lempes markant, og at virksomhederne bliver mødt af færre oplysningskrav, når de laver årsregnskaber. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår, der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår, der slutter 31/12-2015 og senere.

1. januar 2015 trådte de nye regler vedrørende sygeferiepenge i kraft. De nye regler gælder kun ansatte uden ret til løn under sygdom, og gælder derfor ikke for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, der har ret til løn under sygdom.

Sidste års ændringer, hvor en del mindre og mellemstore virksomheder fik ændret deres momsafregning fra enten månedsvis til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til halvårsvis, betød længere kredit og dermed en forbedring af likviditeten.

Folketinget har netop vedtaget, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015. For indkomståret 2015 bliver fristen tilsvarende 1. september 2016.

Mange danskere har eller drømmer om en feriebolig i udlandet. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark.
De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.

Hvis man i 2014 har givet gaver til velgørende organisationer, er det en god idé at tjekke, om man på sin årsopgørelse har fået fradrag for donationen, idet det forudsætter, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.

Folketinget har på grund af ønsket om at bevare det ”grå guld” på arbejdsmarkedet i længere tid vedtaget at ophæve 70-årsreglen, der har betydet, at virksomheder og medarbejdere har kunnet indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ville stoppe, når medarbejderen blev 70 år. Dette er fra den 1. januar 2016 ikke længere lovligt.

Da reglerne i virksomhedsskatteloven blev skærpet sidste år, blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015.

SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

Negative renter, hvilket vil sige renter, der skal betales for at have penge stående på en bankkonto, er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld.

SKAT er klar med årsopgørelsen den 9. marts 2015, og kan ses i TastSelv via skat.dk. Mange har ikke noget at selvangive, da SKAT har de fleste oplysninger. Det er dog stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. befordringsfradrag og eventuelle lejeindtægter.

Erhvervsstyrelsen lukker for alle registreringer fra fredag den 6. marts kl. 15.00 til mandag den 9. marts kl. 9.00. Lukningen sker for at installere et nyt system til selskabsregistrering.

På baggrund af en ændring i bogføringsloven kan virksomheder fra 1. marts 2015 opbevare regnskabsmaterialer i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheden opfylder en række betingelser.

SKAT har åbnet for en ny anmeldelsesformular på skat.dk, så det nu både er nemmere og muligt at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt.

Loftet på fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet til 6.000 kroner med virkning fra 2015 (3.000 kroner i 2014).

Generelt kan momsen på udgifter til julegaver ikke fradrages – heller ikke julegaver til personalet.

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne falder, fordi det er blevet billigere at have bil. 

Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet.

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Dette gælder dog ikke naturaliegaver ved jul og nytår. 

SKAT udsendte den 16. september 2014 et styresignal, hvori de præciserer, at det ikke er en betingelse for at opnå momsfradrag på tilgodehavender over 3.000, at fordringen har været forsøgt inddrevet via en uafhængig inkassovirksomhed.

Ændringerne har virkning allerede fra 11. juni i år, således, at man fra denne dato ikke kan spare op i virksomhedsordningen, hvis man har en negativ indskudsskonto. Det samme gælder, hvis virksomhedens aktiver er stillet som sikkerhed for private lån.

SKAT har netop udsendt et styresignal, hvori arbejdsudlejereglerne bliver præciseret. De væsentligste dele præciseres her.

Fra 1. juli 2014 er der blevet indført omvendt betalingspligt af moms for indenlandsk handel med mobiltelefoner, tablet-pc’er, bærbare computere, integrerede kredsløbsanordninger og spillekonsoller mellem danske virksomheder. Dette skal sikre staten mod indtægtstab ved manglende afregning af moms, idet momsindbetalingen og momsfradraget foretages af den samme virksomhed (køberen).

Siden november 2013 har det været et krav, at virksomheder skal have en digital postkasse. Det bliver nu også et krav til de private borgere, hvilket gælder fra 1. november 2014. Kravet gælder for alle personer, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er over 15 år gammel.

Hvert år sender Erhvervsstyrelsen rykkere ud til virksomheder, der afleverer årsrapporten for sent. Fra den 1. juni 2014 vil rykkerbrevene blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, som har været obligatorisk at have siden 1. november 2013. 

Borgerne skal fortsat have mulighed for at få adgang til oplysninger i deres egne skattesager.

En personlig konkurs giver mulighed for at søge om gældssanering på særlige vilkår. Det samme er tilfældet, hvis man eller ens ægtefælle/samlever har drevet virksomhed i selskabsform, og man f.eks. har kautioneret for selskabets kassekredit.

Det er vigtigt at tjekke årsopgørelsen grundigt igennem, idet nye procedurer hos SKAT har givet fejlbehæftede årsopgørelser.

En blandet benyttet bil kan ifølge virksomhedsskatteloven indgå i virksomhedsordningen mod beskatning af fri bil.

Fradrag af renteudgifter for medlemmer af en ejerforening i forbindelse med optagelse af lån til renovering

Gebyrer der opkræves når kunden bruger betalingskort er momspligtigt, hvis den vare/ydelse, der betales for, er momspligtig.

Hovedreglen er nu, at selvangivelsen kun er rettidigt indsendt, såfremt selvangivelsen er indsendt via SKATs TastSelv-løsning.

Fradrag for renter af privat gæld, underholds- og børnebidrag kan kun opnåes ved at oplyse SKAT om CPR nummer på modtageren

Fra den 20. februar 2014 er det muligt at indberette håndværkerfradrag for 2013. Du kan få fradrag på op til 15.000 kr. inklusiv moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på bopælen per person i husstanden.

Hvis du indberetter udbytte på vegne af et selskab, skal du være opmærksom på, at der er kommet nye regler for, hvordan du skal indberette i TastSelv Erhverv.

I medlemsbladet Danske Revisorer nr. 1-2014  er et afsnit om formalia erklæringer forkert. Vi præciserer og retter.

SKAT udbyder for tiden en række informationsmøder om aktuelle skatte- og momsemner mv.

Siden den 1. november 2013 har det været obligatorisk for alle virksomheder at have en digital postkasse på virk.dk.

Pr. 1. januar 2014 er det muligt at stifte og få registret et iværksætterselskab, IVS.

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2013.

I forbindelse med stiftelse af et selskab er der en del formaliteter og juridiske krav, der skal overholdes.
Det anbefales at få rådgivning af en advokat og revisor i forbindelse med en selskabsstiftelse, idet reglerne og kravene kan være mange

Den 1. juli 2013 trådte en ny lov om ændring af reglerne om virksomhedspant og tinglysningsafgift i kraft. Ændringerne er en justering af de hidtidige regler fra 1. januar 2006.

SKAT har i marts måned i år fastsat skærpede krav til den dokumentation, der skal foreligge for, at en dansk virksomhed kan sælge varer uden at opkræve dansk moms.

En ny løsning gør det lettere for en række virksomhedstyper at ændre, starte eller lukke deres virksomhed. Løsningen giver brugerne tre formålsbestemte indgange på Virk.dk.

Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Et iværksætterselskab stiftes på samme måde som et anpartsselskab

Et selskab påtænkte at tilbyde aktionærer rabat på køb af virksomhedens produkter, hvor rabatprocenten var afhængig af medejerskab i selskabet.

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november 2013.

Selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, kan normalt frit anvende virksomhedens midler til køb af gældsbreve, pantebreve og obligationer med henblik på at opnå den bedst mulige forrentning af sine likvide midler.

Efter selskabsloven er det forbudt for selskaber at yde lån til selskabets hovedaktionærer m.v. Skattemæssigt betragtes et sådan lån som løn eller udbytte, og lånet eksisterer derfor ikke i skattemæssig henseende.

I løbet af august har alle virksomheder fået en konto hos SKAT, som er tilgængelig i TastSelv Erhverv. Der er blevet oprettet en skattekonto pr. cvr-nummer eller SE-nummer, så hvis virksomheden har flere SE-numre, vil virksomheden få flere skattekonti.

Mange medarbejdere deltager i DHL-løbet i august måned. Om en medarbejder er på arbejde eller benytter sin fritid på at deltage i DHL-løbet blev forrige år afgjort af retten i Sønderborg.

SKAT har udsendt meddelelse til mange selvstændige erhvervsdrivende om at deres forskudsopgørelse er ændret 

Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk/postkasse.

Sommertid er også tid til, at husejerne får udført byggeopgaver. Det kan dog blive en dyr omgang, hvis husejerne ikke har styr på de nye regler om deres ansvar for virksomhedens moms og skatter, hvis de betaler kontant.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om ændring af straffeloven m.v., der har til formål at fremme indsatsen over for økonomisk kriminalitet. Lovændringerne trådte i kraft den 01.07.2013

Som tidligere beskrevet her på siden, har SKAT pr. 1. august 2013 fastsat skærpede krav til dokumentation i forbindelse med handel med udenlandske forretningsforbindelser.

SKAT har tidligere bestemt, at private solcelleanlæg og husstandsvindmøller skal afmeldes fra momsregistrering senest den 9. juli 2013, idet privatpersoners solcelleanlæg mv. ikke kunne anses for selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed ikke kunne være momsregistreret.

Den 1. juni 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft med virkning fra indkomståret 2013, Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen.

En ny bekendtgørelse vedrørende fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at ekstra solcellepaneler, der opsættes som supplement til et gammelt anlæg, ikke kan behandles efter de gamle skatteregler.

Reglerne omkring arbejdsudleje er blevet skærpet som led i indsatsen mod social dumping. De nye regler gælder for arbejdsudleje-aftaler, der er indgået efter den 19. september 2012.

De sidste 3.500 skal også indberette momsen digitalt. I dag indberetter 99 % af danske virksomheder momsen digitalt via TastSelv

Det er nu muligt at købe de digitale årsregnskaber, som virksomhederne netop har indberettet. Årsrapporterne kan købes i XBRL-format

Den 1. juli 2013 udløber fristen for at klage over SKATs fastsatte værdier af erhvervsejendomme.

Som reglerne er i dag, skal moms angives hver måned, kvartalsvis eller halvårligt afhængig af virksomhedernes årlige omsætning.

Som omtalt tidligere her på siden er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensioner fra og med indkomståret 2013

Ifølge regeringens vækstplan er parterne enige om, at der skal gennemføres konkrete lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder

Som en del af regeringens vækstplan er et af initiativerne gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen fra og med 2014 til 2016.

Hvis man som lønmodtager har planer om at starte egen virksomhed, kan man oprette en etableringskonto eller en iværksætterkonto i et pengeinstitut.

Håndværkerfradraget (servicefradraget), også kaldet BoligJobordningen, genindføres for 2013 og 2014 med virkning fra 1. januar 2013. Den nødvendige lovgivning er endnu ikke vedtaget.

Idet SKAT har erfaret, at der er mulighed for uhensigtsmæssig benyttelse af regler om momsfritagelse for EU-handel i forbindelse med afhentningskøb, har SKAT besluttet at skærpe minimumskravene til dokumentation for, at sælger er berettiget til momsfritagelse i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 1.

Et lovforslag med ændringer til selskabsloven nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr., og det skal desuden være muligt at stifte et ”iværksætterselskab” med en kapital på kun 1 kr.

Hvis man udlejer en ejerlejlighed eller et parcelhus, kan et af de store problemer være at fastsætte størrelsen af den leje som udlejer må opkræve

Siden nytår har det været et krav, at alle biler på gule plader med en totalvægt på 4 tons og derunder skal være forsynet med et synligt firmanavn og/eller logo samt CVR-nr. Og nu begynder SKAT at give bøder.

Ændringer i renteloven - hvad betyder det for din virksomhed?

Den 11. december 2012 vedtog Folketinget nogle ændringer i renteloven. Ændringerne betyder især, at kreditorer, der har beløb til gode, får ret til en højere rentesats og i erhvervsforhold til et kompensationsbeløb hos debitorer, der ikke betaler rettidigt.

SKAT har offentliggjort sin produktionsplan (kontrol- og indsatsplan) for 2013.

Produktionsplan 2013 er grundlag for den mere deltaljerede planlægning af aktiviteterne i SKAT’s tre nye produktionsenheder, Kundeservice, Indsats og Inddrivelse


Ved manglende indberetninger af oplysninger fra arbejdsgiver, der vedrører de ansattes lønforhold, skal SKAT i henhold til en ny større lovpakke udstede administrative bøder, hvis den manglende indberetning skyldes grov uagtsomhed eller forsæt. 
 

Betaling af restskat for indkomståret 2012 i perioden 1. januar 2013 – 1. juli 2013.

Loven giver virksomhederne mulighed for at afskrive 115% af investeringer foretaget fra 30. maj 2012 og frem til udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25% om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af loven.

SKAT har udsendt et styresignal vedrørende afmeldelse fra momsregistrering for solcelleanlæg og husstandsvindmøller

Siden 1. januar 2013 har det været muligt at købe dagsbeviser til privatkørsel i gulpladebiler.
Med et gyldigt dagsbevis liggende i varebilen er det lovligt at anvendt varevognen til privatkørsel uden yderligere beskatning af fri bil.

Ny praksis ændring hos SKAT betyder, at private, der investerer i et solcelleanlæg, ikke længere kan momsregistreres og dermed ikke kan fratrække købsmomsen.

Regeringen vil med en ny lov sætte ind over for ulovlige aktionærlån. I et nyt lovforslag vil sådanne lån blive skattepligtige.

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 %.

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er den 22. juni 2012 blevet enige om at ændre reglerne for fradrag for kapitalpension – ændringerne får virkning fra 1. januar 2013.

Fristen for at indberette tallene til din udvidede selvangivelse for 2011 er den 1. juli 2012. Hvis du indtaster via TastSelv Borger, kan du i de fleste tilfælde se din årsopgørelse med det samme.

Her kan du se satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 -
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil og til erhvervsmæssig kørsel 

Selskaber skal i 2012 betale 1. rate af den ordinære acontoskat senest den 20. marts. Den 2. rate skal betales senest den 20. november. Den ordinære acontoskat er beregnet ud fra et gennemsnit af selskabets faktiskeskat for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Den ordinære acontoskat beregnes af SKAT og opkræves med halvdelen af den beregnede skat i marts og den anden halvdel i november.

Acontoskat betales to gange årligt i lige store rater
Selskaber har mulighed for at få nedsat raterne, hvis acontoskatten er enten for høj eller for lav.
Er acontoskatten for lav, kan selskabet foretage en "frivillig indbetaling" sammen med indbetalingen af den fastsatte rate.