Der har de sidste mange år været mulighed for postordre-/e-handelsvirksomheder at anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3 i forbindelse med forsendelse af varer til købere på virksomhedens indkøb af porto efter særlige lempelige regler. Det har betydet, at de ikke har opkrævet moms af deres porto og sørget for at bogføre porto- og ekspeditionsgebyrer på en særlig konto og kun afregne moms af ekspeditionsgebyret. Disse særlige lempelige regler ophæves med virkning fra 1. januar 2017. Postordre-/e-handelsvirksomheder skal fremover anvende momslovens almindelige regler.

Momsgrundlaget ved salg af varer og ydelser er det samlede beløb, som køber skal betale til sælger. I momsgrundlaget indgår derfor både den del af købers betaling, som dækker prisen på varen og de betalinger til sælger, som skal dække sælgers biomkostninger i forbindelse med salget, herunder sælgers omkostninger til emballage, forsikring af varen under transport og forsendelse.

I momsloven er det præciseret, at beløb, som sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for købers regning, ikke skal indgå i sælgers momsgrundlag, da der netop ikke er tale om betaling til sælger for en vare eller en ydelse, men derimod et udlæg.

Momsnævnet traf derfor for mange år siden afgørelse om, at postordrevirksomheder skulle kunne anvende udlægsreglerne på virksomhedernes udgifter til pakkeporto, såfremt opnåede rabatter fuldt ud blev godskrevet køber.

Daværende Told- og Skattestyrelsen fastlagde på denne baggrund de nærmere betingelser for at anse de omhandlende portoudgifter som udlæg i momslovens forstand.

SKAT har dog konstateret, at ordningen i en række tilfælde er blevet anvendt forkert, herunder at ordningen er blevet anvendt i tilfælde, hvor betingelserne for anvendelse af ordningen ikke var opfyldt. Derfor har SKAT foretaget et eftersyn af gebyrordningens anvendelsesområde og hjemmelsgrundlag. SKAT har på denne baggrund konkluderet, at gebyrordningen hverken har hjemmel i momsloven eller i EU’s momssystemdirektiv, hvorfor det er SKATs vurdering, at det ikke er muligt at opretholde den eksisterende gebyrordning.

Ophævelsen af gebyrordningen betyder, at virksomhederne også for så vidt angår udlæg for forsendelses- og portoomkostninger skal anvende momslovens almindelige regler med virkning fra 1. januar 2017. Postordre- og e-handelsvirksomheder bør derfor tilrette deres bogføringssystemer til at fakturere porto- og ekspeditionsgebyrer med moms efter momslovens almindelige regler.

Kontakt eventuelt din revisor og få hjælp hertil.