Almennyttige og velgørende foreninger m.v. godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter. Kompensationen kan søges fra den pulje, som er afsat hertil i henhold til Finansloven § 9. Listen over godkendte foreninger kan ses på skat.dk.

Det er en forudsætning for udbetaling af momskompensation, at foreningen har et cvr-nr. og dermed en NemKonto, som kompensationen kan udbetales på.

Der kan søges om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med foreningens momsfri almenvelgørende aktiviteter. Der kompenseres for udgifter til købsmoms i forhold til foreningens egenfinansieringsgrad.

Udgifterne til købsmoms skal opgøres efter de almindelige momsregler. Det vil sige, at det kun er udgifter til købsmoms, som ville være fradragsberettiget for en momspligtig virksomhed, der skal indgå i opgørelsen.

Hvis det samlede ansøgte tilskudsbeløb fra alle de ansøgende foreninger overstiger det afsatte puljebeløb på bevillingen på Finansloven, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Egenfinansieringsgraden beregnes som visse private indtægters andel af de samlede indtægter. Private indtægter er for eksempel:

 • Overskud ved myndighedsgodkendte indsamlinger
 • Overskud ved indsamlingsarrangementer og ved salg af diverse artikler (julekort, postkort, blade m.m., når disse aktiviteter ikke er registreret som momspligtige aktiviteter
 • Medlemskontingenter, abonnementsindtægter og bidrag fra privatpersoner, fonde, legater mv.
 • Indtægt af arv fra boer
 • Bidrag, tilskud, og donationer, som foreningen har modtaget fra andre private organisationer.

Ved opgørelsen af overskud ved et indsamlingsarrangement m.m. skal der kun medregnes de direkte omkostninger ved arrangementet. Indirekte omkostninger skal ikke medregnes.

Ved opgørelsen af egenfinansieringsgraden skal den del, der vedrører momspligtig aktivitet efter momslovens § 45, ikke tælles med ved opgørelsen af de private indtægter eller i foreningens samlede indtægter.

I opgørelsen af private indtægter må følgende ikke indgå:

 • Midler modtaget fra stat, regioner eller offentlige institutioner
 • Tilskud fra Danske Spil
 • Tilskud fra totalisator- og brevduespil
 • Tilskud fra Danida
 • Tilskud fra offentlige fonde
 • Tilskud fra EU og tilsvarende internationale organisationer
 • Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV2 m.v.
 • Taxametertilskud

Ansøgningen skal indeholde foreningens cvr-nummer; det beløb, der søges kompensation for; foreningens udgifter til købsmoms og foreningens egenfinansieringsgrad for det kalenderår, der søges kompensation for samt være ledsaget af en revisorerklæring.

Ansøgning for kalenderåret 2015 skal indsendes senest den 1. juli 2016.

SKAT forventer, at behandlingen af ansøgning om momskompensation er færdig i slutningen af oktober med forventet udbetaling i november.