Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget L149B, der genindfører gunstige skatteregler for beskatning af aktier, købe- og tegningsretter for medarbejdere. Loven er gældende for aftaler, der indgås fra den 1. juli 2016 eller senere.

Vedtagelse af loven medfører lempeligere beskatning af aktier, købe- og tegningsretter. Medarbejderen skal ikke medregne værdien af aktier, købe- eller tegningsretter modtaget af arbejdsgiver som skattepligtig indkomst på tidspunktet for tildeling eller udnyttelse, men først på det tidspunkt, hvor aktierne mv. sælges igen. På dette tidspunkt skal der laves en aktieavanceopgørelse, og en eventuel avance vil blive beskattet som aktieindkomst. Det vil sige beskatning med maksimalt 42 % i modsætning til beskatning af personlig indkomst, som beskattes med op til 56 %.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for, at ordningen kan anvendes:

  • Udarbejdelse af en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiverselskab om, at tildelingen af aktier, købe- eller tegningsretter er indgået i henhold til § 7P i ligningsloven. Vederlaget skal være entydigt identificeret, og det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie, købe- eller tegningsret.
  • Værdien af vederlaget må ikke overstige 10 % af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.
  • Vederlaget ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab.
  • Vederlaget er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.
  • Aktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse.
  • Købe- og tegningsretter må ikke overdrages til tredjemand bortset fra ved arv.
  • Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

Det selskab, der yder vederlag i form af aktier, købe- eller tegningsretter, der er omfattet af ligningslovens § 7P, skal foretage indberetning om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien, antallet af aktier, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.

Selskabet har fradragsret for omkostninger til etablering af ordningen, men selskabet har ikke fradragsret for værdien af de tildelte aktier, købe- eller tegningsretter.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.