Salg af virksomhedens aktiver mv. anses ikke for levering af varer og ydelser i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, idet modtageren placeres i overdragerens sted. Det forhold, at modtageren træder i overdragerens sted, udgør en form for momsmæssig succession, hvor den nye indehaver indtræder i overdragerens momsmæssige status.

For, at der er tale om en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, skal de aktiver, som grundlæggende er nødvendige for virksomhedens drift, indgå i overdragelsen.

Der skal ikke beregnes moms ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner og andre driftsmidler, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Hvis en virksomhed løbende har salg af varer, maskiner og andre driftsmidler, f.eks. salg af husdyr i en landbrugsvirksomhed, og salget sker som et naturligt led i driften af virksomheden, skal der beregnes moms efter de almindelige regler.

Der skal altså være tale om en overdragelse af en virksomheds driftsmidler (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køber viderefører driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed. Der lægges blandt andet også vægt på, om sælger ophører med at drive den overdragne del af virksomheden.

Ved overdragelse af en virksomhed, træffer parterne som regel aftale om, at der i overdragelsen medfølger f.eks. varelager, produktionsrettigheder og andre immaterielle aktiver, der sammen danner et fundament for driften. Derimod behøver en virksomheds debitormasse ikke at skulle overdrages sammen med de øvrige aktiver, fordi debitormassen ikke er nødvendig for virksomhedens fortsatte drift. Det er heller ikke nødvendigt, at virksomhedens bygninger overdrages, idet virksomheden kan drives fra den nye ejers egne lokaliteter.

Virksomheden, som foretager en momsfri virksomhedsoverdragelse, skal inden otte dage underrette SKAT om den nye indehavers navn og adresse samt salgspriser på de overdragne aktiver. Derudover har virksomheden pligt til at tilbagebetale eller overdrage virksomhedens eventuelle momsreguleringsforpligtelser til den nye ejer.

Opkræves der fejlagtigt moms i forbindelse med en momsfri virksomhedsoverdragelse, er sælger forpligtet til at korrigere fejlen ved udstedelse af en kreditnota og tilbagebetaling af momsbeløbet til køber.

Sælger har momsfradrag for omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, hvis virksomheden udelukkende har haft momspligtige aktiviteter.