En nyere EU-dom har medført, at SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis om holdingselskabers fradragsret for moms. Den øgede fradragsret gælder både for rådgiveromkostninger forbundet med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber og ved øvrige omkostninger i holdingselskabet. Dette gælder fremadrettet og for omkostninger afholdt de sidste 10 år.

Kravet for at opnå fuld momsfradragsret er, at holdingselskabet har til formål at foretage indgribende administration af datterselskaber, der ligger udover, hvad der normalt følger af det at have en kapitalinteresse som aktionær eller selskabsdeltager. Det vil sige, at holdingselskabet skal have som formål udelukkende at levere momspligtige administrationsydelser til datterselskaberne. Det er ikke nok, at holdingselskabet udlejer maskiner, lokaler eller leverer rengøringsydelser til datterselskaberne, da dette ikke vil blive anset som indgribende administration.

Holdingselskabet vil have fuld fradragsret for moms af udgifter til f.eks. revisor og advokat samt til køb af et datterselskab (køb af aktierne), som det skal levere administrationsydelser til. Der vil dog fortsat ikke være fradrag for moms af omkostninger, der har tilknytning til salg af kapitalandele i datterselskaber, men der vil fortsat være fradragsret for omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse efter principperne om fradragsret for generalomkostninger (f.eks. revisor, advokat, kontorhold, telefon mv.).

Hvis holdingselskabet både leverer momspligtige administrationsydelser og momsfritagne ydelser til datterselskaberne, vil der være fradragsret for generalomkostninger efter en omsætningsfordeling, uanset om det er ved anskaffelse eller i den daglige drift.

Hvis holdingselskabet kun leverer momspligtige administrationsydelser til nogle af datterselskaberne og ikke til andre datterselskaber, vil holdingselskabet have ret til delvist momsfradrag for generalomkostningerne efter en skønsmæssig fordeling.

Det er muligt at anmode om genoptagelse 10 år tilbage i tiden og få tilbagebetalt den moms, der ikke tidligere er blevet fradraget, hvis holdingselskabet hidtil har været underlagt begrænsning i fradragsretten.

For at kunne få tilbagebetalt moms, er det et krav, at selskabet kan forevise dokumentation i form af regnskabs- og bilagsmateriale. Hvis selskabet ikke længere er i besiddelse af dette materiale på grund af 5-års fristen for opbevaring heraf, skal udgifterne kunne dokumenteres på anden vis.

Anmodning om genoptagelse skal være SKAT i hænde inden den 16. maj 2016.

Kontakt din revisor for yderligere oplysninger.