Den 20. november har tidligere været sidste frist for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat til imødegåelse af restskat. Fristen er nu forlænget til den 1. februar 2016.

Acontoskat betales to gange om året – den 20. marts og den 20. november uanset, om selskabet har kalenderårsregnskab eller skævt regnskabsår. Den ordinære acontoskat beregnes og opkræves af SKAT og fastsættes til 50 % af skatten af den gennemsnitlige indkomst i de seneste 3 år.

Hvis selskabet forventer, at den faktiske skat for året bliver højere end den betalte acontoskat, kan selskabet supplere med frivillige indbetalinger. Dette kan være en fordel for at undgå at skulle betale et restskattetillæg, der ikke er fradragsberettiget. For indkomståret 2015 forventes restskattetillægget at udgøre 4,0 % - satsen offentliggøres dog først den 15. december 2015.

Frivillige indbetalinger den 20. november reduceres normalt med en dekort, men denne forventes at være 0,0 % i år. Til frivillige indbetalinger i perioden 21. november – 1. februar 2016 betales der et tillæg, der forventes at blive 0,8 %. Tillægget vil være det samme uanset, hvilken dato i perioden 21. november – 1. februar 2016, der indbetales.

Frivillig indbetaling af acontoskat skal indberettes via Tast Selv Erhverv, inden betalingen foretages, idet SKAT ellers vil sende pengene retur.

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad selskabet forventer at skulle betale for indkomståret 2015, kan selskabet via Tast Selv Erhverv inden den 20. november 2015 reducere 2. rate af ordinær acontoskat. SKAT kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.

Hvis selskabet får en overskydende skat for indkomståret 2015, opnås der en rentegodtgørelse, som forventes at blive 0,1 %. For frivillig og ordinær acontoskat betalt inden den 3. juli 2015 ydes der ved overskydende skat dog en godtgørelse på 1 %.

De anførte rente- og tillægssatser er alle skønnede og variable, idet SKAT først offentliggør satserne for det indeværende indkomstår senest den 15. december 2015.