Siden den 1. januar 2011 har momspligtige virksomheder haft pligt til at betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligten ved salg modsvares af, at sælgere af byggegrunde har fået adgang til at fradrage moms af deres udgifter vedrørende grundene.

Hvis sælger har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor osv. inden 2011, har sælger ikke efter de dagældende regler kunnet fradrage momsen af disse udgifter.

I forbindelse med indførelsen af de nye momsregler blev der dog fastsat en overgangsregel, som sikrer momsfradraget for udgifter, der er afholdt inden, de nye regler trådte i kraft. Det vil sige, at sælgeren af en byggegrund, der skal betale moms af salget, kan få godtgjort momsen af udgifter til byggemodning, rådgivende ingeniører, advokat, revisor m.v. afholdt inden 1. januar 2011. Muligheden for momsfradrag opstår i takt med salg af den enkelte grund. Hvis ejeren ikke har nået at sælge grunden inden 31.12.2015, kan vedkommende anmode om godtgørelse ved udgangen af 2015.

Virksomheder, der har afholdt udgifter til byggemodning m.v. før 2011 vedrørende byggegrunde, der fra 1. januar 2011 er blevet momspligtige ved salg, skal senest søge momsen tilbage af udgifterne i momsangivelsen for sidste momsperiode i 2015. Hvis man ikke får gjort dette, er momsfradraget tabt.

Der er ingen nedre grænse for, hvor langt man kan gå tilbage i tid, når blot udgifterne ikke tidligere er fradraget. Uanset, hvornår grundene er købt, og hvornår udgifterne er afholdt, kan de tilbagesøges.

For at opnå momsfradraget er det en betingelse, at udgifterne kan dokumenteres, og det er et krav, at dokumentationen opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet. Dette tidspunkt svarer til tidspunktet for udløbet af den momsperiode, hvori godtgørelsen er medregnet i momsangivelsen. Dokumentationen skal dermed opbevares til udgangen af 2020.

For udgifter – herunder byggemodningsudgifter m.v., der er afholdt i 2011 og senere, skal købsmomsen fratrækkes løbende i den periode, hvor udgifterne er afholdt. Her gælder den almindelige 3-årige forældelsesfrist.