Da reglerne i virksomhedsskatteloven blev skærpet sidste år, blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015.

I forbindelse med lovændringen bortfaldt muligheden for at foretage opsparing af overskud med virkning fra den 11. juni 2014 i de situationer, hvor indskudskontoen er negativ, og/eller der forud for denne dato er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne overstiger et beløb på 500.000 kroner.

Med henblik på hel eller delvis udligning af den negative saldo, blev der helt ekstraordinært givet mulighed for, at de selvstændige med negativ indskudskonto kan ændre selvangivelsen for 2013 på følgende punkter:

  • Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud, altså:
    • udtage gæld fra virksomhedsordningen til privat eller
    • indskyde finansielle aktiver fra privat til virksomhedsordningen
  • Overførsel af indeståender på mellemregningskontoen til indskudskontoen
  • Overførsel af hensættelser til senere hævning til indskudskontoen