Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for 2014.

Almenvelgørende fonde, foreninger, institutioner m.v. har mulighed for at søge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres almenvelgørende, momsfri aktiviteter via SKAT’s momskompensationsordning. Godtgørelsen omfatter den købsmoms, som foreningen m.v. ikke har fået godtgjort på momsangivelsen.

Det er kun velgørende foreninger m.v., som er godkendt efter ligningsloven § 8A eller § 12, stk. 3 som værende almenvelgørende og dermed til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren, som kan søge om momskompensation. Ansøgningen skal indgives på blanket og vedlægges en erklæring fra revisor.

Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation, at foreningen har et cvr-nr. og dermed en NemKonto, som kompensationen kan udbetales på.