Obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Efteruddannelsen skal over en treårig periode - som minimum omfatte følgende kategorier

Revisions- og erklæringsområdet ( minimum 24 timer )

Eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, resikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.

Regnskabsvæsen og økonomistyring ( minimum 24 timer )

Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, general regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnsksb samt selskabsret.

Direkte og indirekte skatter ( minimum 12 timer )

Revisors virksomhedsområde i øvrigt, herunder selskabsret ( minimum 60 timer )

60 timer skal relatere sig til ovenstående fagområde, efter revisors individuelle behov. Er revisor specialiseret indenfor et eller flere af de nævnte fagområder, skal mindst 30 timer relateres hertil.

1 kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times undervisning